W mediach znajdziemy sporo wiedzy na temat wielkości odszkodowania za obrażenia jakich doznaliśmy w wypadku. Różne firmy podają szeroką gamę kwot, które możesz otrzymać za poszczególne obrażenia. Powinieneś kierować się zasadami przedstawionymi poniżej.

Podstawą otrzymania pieniędzy za wypadek w Anglii są założenia stanowiące
podstawę do obliczenia kwoty rekompensaty:

 • General Damages – roszczenie ogólne
 • Special Damages – roszczenie szczególne

Musimy wiedzieć, że odszkodowanie należy się osobom, które z powodu zaniedbań pracodawcy lub współpracowników poniosły straty w wyniku wypadku w pracy.

Jaką metodą obliczamy roszczenia ogólne?

Brak jest pewnego sposobu wyliczania roszczeń ogólnych dlatego, że zawierają wiele elementów: brak możliwości normalnego funkcjonowania, doznawanie cierpienia i bólu . Wymienione niedogodności są zasadniczymi częściami roszczenia.

Do innych elementów roszczenia należą:

 • obniżenie poziomu życia
 • trudność lub niemożliwość podjęcia pracy
 • dolegliwości bólowe ograniczające normalne działanie
 • wykluczenie z rynku pracy
 • straty spodziewanych zarobków
 • spadek poziomu życia spowodowany wydatkami na leczenie

Utrudnienie lub pozbawienie komfortu życiowego.

Pozbawienie udogodnień (z ang. loss of amenity) wiąże się ze stratami powstałymi przez uszczerbek na zdrowiu w efekcie nieszczęśliwego zdarzenia. Należy do nich niepełnosprawność fizyczna, która ogranicza wykonywanie ćwiczeń na zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz uniemożliwia rozwijanie naszych zainteresowań. Do straty udogodnień życiowych zaliczany jest też negatywny wpływ niepełnosprawności na życie seksualne.

Wykluczenie z rynku pracy.

Straty te występują, gdy w konsekwencji wypadku nie możemy być aktywni zawodowo z powodu barier fizycznych lub psychicznych.

Sprawdź także: Wypadek w pracy w UK – co robić? Gdzie się zgłosić?

Dolegliwości bólowe ograniczające normalne działanie.

Długotrwałe dolegliwości bólowe występujące w czasie wykonywania codziennych zadań skutecznie utrudniają nam prawidłowe funkcjonowanie. Jeżeli trwają od chwili wypadku są uznawane jako pozbawienie udogodnień.

Niemożliwość wykonywania ulubionego zawodu.

Do zasadniczych czynników wpływających na wysokość odszkodowania dla roszczeń związanych ze stratą ciekawej pracy należą: całkowite poświęcenie się pracy, czas jej wykonywania, ilość zaliczonych kursów i szkoleń specjalistycznych.
Praca taka wykonywana jest w następujących grupach zawodowych:

 • służba zdrowia – lekarze i pielęgniarki
 • siły zbrojne – żołnierze
 • służby odpowiedzialne za bezpieczeństwa – policja i straż pożarna
 • zawody związane z kulturą i sztuką – aktorzy, pisarze i rzeźbiarze
 • rzemiosło – mechanicy, piekarze i cukiernicy

W trakcie postępowania osoba wykonująca taką pracę musi udowodnić przed sądem, że z wykonywanej pracy czerpała ogromną satysfakcję. Najtrudniej jest pracownikom pracującym na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych przekonać sąd o swoich racjach.

Straty spodziewanych zarobków.

Spodziewane zarobki możemy utracić w związku z wypadkiem i niemożliwością powrotu do pracy na poprzednio zajmowanym stanowisku. Zmiana stanowiska pracy lub zawodu jest związana z niższym wynagrodzeniem. Do straty przyszłych zarobków należy wliczyć wynagrodzenie jakie moglibyśmy otrzymać do czasu przejścia na emeryturę lub za czas leczenia i rehabilitacji po wypadku.

Spadek poziomu życia spowodowany wydatkami na leczenie.

Kwoty przeznaczone na leczenie po wypadku w znacznym stopniu wpływają na poziom naszego życia. Wydatki związane z powrotem do zdrowia zaczynamy liczyć od chwili wystąpienia potrzeby pomocy medycznej oraz opieki po przejściu na emeryturę. Nawet gdy dodamy do nich odszkodowanie za utracone zarobki, to i tak nie uda nam się pokryć kosztów leczenia. W każdej chwili koszty opieki zdrowotnej oraz jej zakres mogą się zmienić.

Jak wyliczyć wydatki na leczenie i opiekę?

Podstawowym dokumentem przygotowanym przez lekarza jest raport medyczny wydany dla określonego wypadku. Jeżeli na skutek wypadku doznaliśmy złamań, konieczna jest pisemna opinia ortopedy. Wszystkie skomplikowane urazy wymagają oddzielnych raportów wydanych przez lekarzy specjalistów zajmujących się leczeniem po wypadku. Lekarz sporządza raport biorąc pod uwagę kompletną dokumentację medyczną obejmującą cały przebieg leczenia.

Do obliczenia kwoty zadośćuczynienia prawnicy analizują orzeczenia sądów związane z podobnymi przypadkami. Korzystają też z Judicial Studies Guidelines. Dokonują porównania kwot rekompensat przyznanych dla podobnych przypadków oraz określają jak wysokie odszkodowanie można uzyskać dla danego rodzaju urazu. Kluczowym dokumentem w całej sprawie odszkodowawczej jest raport medyczny, który należy przygotować bardzo dokładnie. Precyzja przygotowania raportu ma ogromny wpływ na czas otrzymania odszkodowania i dodatkowych pieniędzy na leczenie związane z pogorszeniem się stanu zdrowia.

Jeżeli powstałe uszkodzenia ciała są skomplikowane sąd posiłkuje się opinią biegłego sądowego. Pełni on rolę fachowego pomocnika sądowego.

Dla większej liczby urazów, kwota odszkodowania obliczana jest następująco:

 • 100% za najpoważniejsze uszkodzenie ciała
 • 50% za drugie
 • 30% za każde następne

W przypadku wystąpienia ponad trzech różnych urazów, dolicza się je do kwoty odszkodowania.

Odstępstwem jest rekompensata wypłacana przez CICA. Obejmuje ona tylko trzy najpoważniejsze uszkodzenia ciała, nie uwzględniając pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego wcześniejszymi urazami.

Przeczytaj: Od czego zależy wysokość odszkodowania za wypadek w pracy w Anglii lub Wielkiej Brytanii?