Wilczy bilet w UK

Jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy jest zwolnienie dyscyplinarne. Dotyczy ono jedynie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Jednocześnie jest to zakończenie dla pracownika najmniej korzystne, bo nieprzyjemne i mogące utrudnić podjęcie kolejnej pracy. Takie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia oznacza, że pracownik musi odejść z pracy z dnia na dzień. Jeśli pracodawca decyduje się na taki krok, w założeniu dotyczy to osoby nieodpowiedzialnej i niesubordynowanej. W Wielkiej Brytanii zwolnienie dyscyplinarne przysługuje pracodawcom, jeśli pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków. Te sytuacje dotyczą pracowników, którzy:

  • Nie są w stanie zgodnie z oczekiwaniami wykonywać swojej pracy;
  • Nie chcą lub nie mogą wykonywać jej prawidłowo;
  • Dopuścili się niewłaściwego zachowania.

Te przewinienia jednak są bardzo nieprecyzyjne. Co konkretnie kryje się pod tymi wytycznymi w kodeksie pracy?

Postępowanie dyscyplinarne

W sytuacji, w której pracodawca z całą pewnością może stwierdzić, że praca wykonywana jest niezgodnie ze standardem np. regularne popełnianie tych samych błędów lub też nie ma chęci czy możliwości prawidłowego jej wykonania (powtarzające się spóźnienia czy nieobecności), może wszcząć postępowanie dyscyplinarne. Przede wszystkim jednak do takiego kroku skłaniają wszelkie niewłaściwe zachowania, tj. praca pod wpływem alkoholu. Postępowanie takie powinno przebiegać zgodnie z wewnętrzną procedurą firmy dostosowanej do Code of Conduct organizacji Acas. Początkowo pracodawca informuje nas szczegółowo na piśmie o zaobserwowanych niewłaściwych zachowaniach, następnie odbywa się spotkanie z pracownikiem. Podczas rozmowy przedstawia problem i pracownik ma możliwość ustosunkowania się do niego. Spotkanie na życzenie pracownika może odbyć się z osobą towarzyszącą, którą może być współpracownik czy przedstawiciel związków zawodowych. Po spotkaniu pracodawca również na piśmie informuje pracownika o swojej decyzji. Pracodawca może zdecydować o niepodejmowaniu żadnych działań, wydać ustne lub pisemne ostrzeżenie, zdegradować lub zwolnić pracownika. Ten od decyzji może się odwołać, jeśli uważa ją za niesprawiedliwą. Z tego powodu ponownie organizowane jest spotkanie, na którym pracodawca podejmuje ostateczną decyzję.

Zwolnienie dyscyplinarne, które cały czas pracownik uważa za niesłuszne, może zgłosić do Trybunału Pracy. W tym celu zbiera wszelkie dowody i szczegółowo uzasadnia swój wniosek. Sprawę bada Trybunał, a gdy uzna za zasadną, zwraca się do pracodawcy z wnioskiem o roszczenie. Postępowanie może zakończyć się przyznaniem pracownikowi odszkodowania od pracodawcy lub też nakazem, by pracodawca ponownie zatrudnił zwolnioną osobę.