Dowiedz się, co możesz zrobić, jeśli bezpodstawnie lub niesprawiedliwie zwolniono Cię z pracy na terenie Wielkiej Brytanii i jak uzyskać rekompensatę za doznane w wyniku zwolnienia szkody.

Bezpodstawne zwolnienie a niesprawiedliwe zwolnienie

Odszkodowanie za niesprawiedliwe zwolnienie jest roszczeniem ustawowym, co oznacza, że pracownik, który wnosi wniosek, powinien dowieść między innymi, iż był zatrudniony w firmie, która go zwolniła, przez przewidziany w ustawie okres wynoszący co najmniej dwa lata. Oznacza to, że był już stałym pracownikiem, który wiele wniósł w rozwój firmy, więc jego zwolnienie powinno być poparte rozsądnym, przekonującym argumentem.

Natomiast odszkodowanie za bezpodstawne zwolnienie ocenia się na podstawie podpisanej między pracownikiem a pracodawcą umowy. Podstawą roszczenia będzie więc niewywiązanie się przez pracodawcę z kwestii wyrażonych w umowie – niezależnie od stażu pracy pracownika w firmie. Jeśli nie przepracowałeś ustawowego okresu dwóch lat w firmie, ale doznałeś bezpodstawnego zwolnienia niezgodnego z zapisami umowy, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Co można nazwać naruszeniem umowy?

Najczęściej dochodzi do naruszenia zapisu w umowie, który mówi o okresie wypowiedzenia. W jednej z sytuacji pracodawca nie wywiązuje się w ogóle z tego zapisu, co oznacza, że zwalnia pracownika z dnia na dzień, natomiast w innych sytuacjach nie przestrzega pełnego okresu wypowiedzenia. Wówczas nieuczciwy pracodawca daje pracownikowi na przykład jedynie miesiąc wypowiedzenia zamiast dwóch miesięcy, które zagwarantowano w umowie.

Minimalny okres wypowiedzenia jest również określony ustawowo. Według brytyjskiego prawa okres wypowiedzenia obowiązuje zawsze i nie może wynosić mniej niż tydzień ani więcej niż 12 tygodni. Jeśli więc z jakieś powodu w umowie nie został zawarty zapis o okresie wypowiedzenia, nadal możliwe jest ubieganie się o rekompensatę na podstawie ustawy. Oczywiście w przypadku gdy owa ustawa została naruszona i pracodawca nie wywiązał się z tego podstawowego prawa przysługującego pracownikowi w Wielkiej Brytanii.

Wrongful dismissal a powód zwolnienia

Oczywiście niektóre karygodne zachowania pracownika wykluczają uzyskanie rekompensaty za zwolnienie. Chodzi tutaj o sytuacje, w których zwolnienie jest słuszne, a jego powód usprawiedliwia niewywiązanie się przez pracodawcę z niektórych zapisów umowy. Będą to bardzo poważne wykroczenia czy nawet przestępstwa, jak na przykład kradzież, której dopuścił się pracownik, czy agresja wobec współpracowników lub samego pracodawcy.

Co składa się na rekompensatę za zwolnienie?

Główną stratą, jaką musi ponieść pracownik w wyniku zwolnienia, jest oczywiście utrata ciągłości dochodu. Jeśli do tego dojdą trudności związane z nieprzestrzeganiem okresu wypowiedzenia lub niewywiązania się pracodawcy z innego zapisu w umowie, osoba zwolniona może znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji finansowej (a także psychicznej). Rekompensata za bezpodstawne zwolnienie będzie składać się ze strat finansowych bezpośrednio wynikających ze zwolnienia. Maksymalna wysokość odszkodowania za bezpodstawne zwolnienie z pracy w Wielkiej Brytanii została określona na kwotę 25 tysięcy funtów.

Jak uzyskać odszkodowanie za bezpodstawne zwolnienie?

Aby móc uzyskać odszkodowanie, należy zwrócić się do Sądu Pracy (Employment Tribunal) w ciągu trzech miesięcy od momentu rozwiązania umowy. Jeśli obawiasz się problemów wynikających z bariery językowej lub czujesz się w jakikolwiek sposób niepewny słuszności swojego wniosku, możesz zwrócić się o pomoc do firmy odszkodowawczej. Firmy tego typu profesjonalnie zajmują się występowaniem w imieniu osób poszkodowanych i uzyskiwaniem należnego im odszkodowania.